लामो दुरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान असोज ५ गतेबाट खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

0
452
b;}F dgfpFg 3/ uPsf ;j{;fwf/0fx? sf7df8f}F kms{;Fu} rxnkxn a9]sf] 5 . /fhwfgLsf d'Vo gfsf s+nsL, afnfh' nufot If]qsf ;8sdf oftfotsf] ;+Vofsf laxLaf/ a'l4 ePsf] 6«flkmssf] egfO{ /x]sf] 5 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

२९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले अन्तरजिल्ला यातायात र आन्तरिक हवाई उडान असोज ५ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्