प्रचण्डले गरे ठट्टा : राजनीतिमा लाग्नुभन्दा बरु कलाकारितातिर लाग्नु पर्नेरहेछ

0
92
w'd'{; ;'GtnL kmfp08];gåf/f e/tk'/sf] lrtjgdf lgdf{0f ul/g] uf}td a'4 cGt/f{li6«o lqms]6 /ªuzfnfsf lglDt kmfp08];g / e/tk'/ dxfgu/kflnsfaLr ;Demf}tfkqdf x:tfIf/ tyf lgdf{0fsf] 3f]if0ff sfo{qmddf ;xefuL k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLnufot kl/of]hgfsf] k|:t'tL x]b}{ . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .

काठमाडौं, १६ माघ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिज्ञकै भएको बताएका छन् । भरतपुरमा क्रिकेट रंगशालाका लागि जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले मदनकृष्णको कुरा मिठो लागेको मात्र होइन, यो राजनीतिमा लाग्नु भन्दा बरु हामी कलाकारितातिर लाग्नु पर्नेरहेछ भन्ने लागेको भन्दै ठट्टा गरे । उनले भने,‘राजनीतिलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिज्ञकै हो । तपाई हेर्नुहोला, १० वर्षभित्र राजनीति सफा हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्