धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनलाई सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

0
134
w'd'{; ;'GtnL kmfp08];gåf/f e/tk'/sf] lrtjgdf lgdf{0f ul/g] uf}td a'4 cGt/f{li6«o lqms]6 /ªuzfnfsf lglDt kmfp08];g / e/tk'/ dxfgu/kflnsfaLr ;Demf}tfkqdf x:tfIf/ tyf lgdf{0fsf] 3f]if0ff sfo{qmddf ;xefuL k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLnufot . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .

काठमाडौं, १६ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस पवित्र र राम्रो कामको लागि सहयोगी भूमिका खेल्न सधै तत्पर रहेको बताएका छन् ।

बुधबार धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनले भरतपुरमा बनाउन लागेको पहिलो अन्तर्रा्ष्ट्रिय रंगशाला घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आज एउटा ठूलो संकल्प गरेको बताएका छन्।

उनले भने,‘आज एउटा ठूलो संकल्प गरेका छौ। यसका लागि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला बनाउने आँट गर्‍यो। नगरपालिकासँग सम्झौता गर्‍यो र हामीलाई एउटा परिकल्पनामा सहयोग पुर्‍यायो।’

उनले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम सुरू भइसकेको भन्दै यसका लागि केही आधारभूत कुराहरू पुरा गरिसकेको जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्